Ang Gingharian sa Langit

Ika-kawhaag walo nga dominggo
Is 5:1-7; Phil 4:6-9; Mt 21:33-43

Ang atong ebanghelyo naghisgot mahitungod sa gingharian sa langit. Niining maong sambingay atong makita nga adunay tulo ka “characters” o tulo ka klase sa mga tawo. Ang una: ang hari nga mao ang naghikay ug kumbera sa kasal; ang ika-duha: ang mga sulugoon; ug ang ika-tulo: ang mga dinapit.

Ang hari mao ang naglarawan sa Ginoo kinsa nagdapit kanato sa kanunay sa pagpakig-uban kaniya ug pakigsalo kaniya sa kumbira.

Ang mga sulugoon ug ang mga dinapit naglarawan kini kanato katawhan. Isip mga sulugoon sa Dios gihagit kita sa pagka masinugtanon kaniya sa kanunay, bisan paman nga daw lisod o daghan ang makigsumpaki kanato. Ang atong modelo sa pagka masinugtanon sa dios mao si birhen maria, ilabi na nga karun buwan sa rosaryo. Siya miingon: “sulogoon ako sa Ginoo matuman unta dinhi kanako ang imong gipamulong” sa dihang mipahibalo kaniya ang anghel nga siya mahimong inahan sa anak sa Dios. Sa samang paagi siya usab miingon ngadto sa mga sulugoon sa kasal sa cana: “buhata ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo..” Ug sa akong pamalandong mao usab kini ang iyang mensahe alang kanato, ang pagbuhat sa mga sugo sa ginoo kay tungod niini ato usab nga madawat ang dili kaduhaduha-ang ganti gikan sa Dios.

Sa laing bahin, isip mga dinapit angay gayod kitang mutobag sa maong pagdapit kanato, tungod kay ang pagdapit sa Ginoo mao ang paghatag kanatog grasya ug kaayohan. Ang atong pagbalibad niini, mao usab ang atong pagdumili sa pagsulod sa gingharian sa langit. Tungod kay sa matag imbita sa Ginoo kanato mao usab kini ang gihatag niya kanato nga kahigayonan sa pagsulod sa iyang gingharian. (Fr. Johnny Autida)

Post Your Thoughts