“Tinuod nga relihiyon; paghigugma sa Dios ug sa isigkatawo”

30th Sunday in Ordinary Time (Year A)
Ex. 22:20-26 / Ps. 18:2-4, 47, 51 / 1 Thes. 1:5-10 / Mt. 22:34-40

Kung makadungog kita ug pulong “relihiyon”, makahuna huna dayon kita ug simbahan, mga pag-ampo ug balaod nga kinahanglan nga sundon. Husto man kana apan ang relihiyon nahisukad kini una sa tanan sa pakigrelasyon ug pakigsuod sa Dios nga magbubuhat. Kining pagpakigsuod sa Dios nagsugod diha sa pakigtagbo o “encounter” sa Dios ug sa atong isigkatawo diha sa atong kasingkasing.

Diha sa ebanghelyo, gipangutana si Hesus sa magtutudlo sa balaod kung unsa sa tanang mga kasuguan ang labing dako ug si Hesus mitubag, “Higugmaa ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna…higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.”

Kining duha ka pinaka importanteng kasugoan nagsumada sa tanang mga kasugoan sa relihiyon tungod kay ang paghigugma sa Dios mao ang pinaka-sukaranan diha sa kinabuhi sa tawo ug ang paghigugma sa isigkatawo mao ang pagpadayag o “expression” sa gugma sa Diyos.

Ang paghigugma sa Dios sa tibuok kasingkasing, kalag ug huna huna nagpasabot nga siya lamang ang pinakasentro sa atong kinabuhi.

Tinuod nga samtang nagpuyo pa kita sa kalibutan, daghan kitang masinati nga mga pagsulay, mga kabalaka nga usahay makabahin sa atong pagbati ug sa atong kasingkasing. Apan kung nahigugma kita sa Dios labaw sa tanan, nasayod kita nga ang tanang butang lumalabay lamang. Matud pa sa usa ka kanta, “Dios lamang ang magpabilin sa kanunay” ug sama sa giingon ni Santa Teresa de Hesus, hinaot nga makaingon usab kita, “Dios lang, igo na”, tungod kay siya lamang ang tinuod natong kalipay ug gitinguha sa atong kinabuhi.

Kung kita nahigugma sa Dios, nan ato usab higugmaon ang tawo nga gimugna sa iyang hulagway. Kung atong tan-awon ang atong isigkatawo sa mata sa paghigugma, dili lamang nato siya mailhan sa iyang kakulangan sama pananglitan; dili aktibo nga miyembro sa GKK; dili tigsimba; dili tig-amot o buluyagon kundili, ato siyang makita nga anak sa Dios. Mao nga diha sa unang pagbasa, atong nadungog nga ang Ginoo, nagdili sa pagdaug daug sa mga langyaw, biyuda, ug uban nga mga gagmay ug pinasagdan diha sa katilingban. Kini tataw nga mipadayag nga ang paghigugma sa Dios dili pwede mabulag diha sa paghigugma sa atong isigkatawo ilabina gayud kadtong mga dinaog-daog ug nanginahanglan. Ang paghigugma sa Dios ug sa atong isigkatawo mao ang duha ka hulagway sa usa lamang ka kamatuoran sa kinabuhi sa usa ka kristiyano nga ang tinuod nga relihiyon nahisukad diha sa maayong relasyon sa Dios ug sa uban. (Fr. Orlando Angelia, DCD)

Post Your Thoughts