Matapos ang Kalibutan, Segurado? (Part 1)

(Unang bahin sa duha)

Nahibalo ba kamo nga daghan kaayong mga panagna mahitungod sa katapusan sa kalibutan. Matapos na ba gayod ang kalibotan?

Ang labing karaang panagna nga atong nahibaloan nagsugod niadtong mga tuig sa 2,800 B.C. sa diha nga ang usa ka Archeologist naka bugkal didto sa Assyria ug batong ginama sa lapok nga nahisulat ang mosunod:

“Ang yuta mihunong na sa pagtubo, niining milabay nga mga adlaw. Mao kini ang timaan nga ang kalibutan hapit na matapos. Panagsuholay ug korupsyon nahimo na nga komun.”

Kini nahisulat mga 4,800 na ka tuig karon. Atong nasinati nga ang kalibutan wala matapos. Busa wala matuman ang panagna sa batong ginama sa lapok. Apan ang mga manalagna nagpadayon sa pagsusi ngadto sa mangitngit nga ugma, ug sa kanunay napakyas! Dili maihap ang mga panagna nga nagbalita ug nabuhat sa mga siglo 21 ug 22. Busa daghan usab ang nangahadlok.

Maayong hatagan nato ug luna diha sa atong panghunahuna ang pagtuon sa usa ka pulong nga atong gamiton sa pagpadayon niining pagpasabot: “Katapusang pag-abot ni Cristo.”

Diha sa atong Katesismo, mga pag-ampo ug mga mga relihiyosong basahon, atong makit-an ang mga pulong: “Ikaduhang pagbalik ni Cristo”. Wala may kabilinggan kini nga termino, apan mahimo kining makahatag ug dili pagsinabtanay. Tungod kay mahimo kining magsugyot nga si Cristo wala dinhi sa kalibutan, og kita nagpaabot sa iyang “ikaduhang Pagbalik. Apan si Cristo ania nag-uban kanato. Wala siya mawala. Sa iyang pagsaka sa Iyang Amahan, dili na nato makita ang iyang pisikal nga lawas, sama sa nakita sa mga Judeo sa Iyang panahon. Apan magpabilin siya kanato, ania sa yuta, uban kanato. Si Papa Pablo VI mainitong nagtudlo sa duha ka nagkalain-laing matang sa Presensya ni Cristo dinhi sa kalibutan: Siya anaa sa Simbahan, sa mga Sakramento, ilabi na sa Sakramento sa Eukaristiya, diha sa Bibliya, anaa siya sa Katilingbang Kristohanon, anaa siya sa mga masakiton ug sa mga sinalikway sa katilingban. Wala kita magpaabot sa iyang ikaduhang pagbalik; nangandam kita sa iyang katapusang pagbalik!

Sa nagsingabot na ang tuig 2000, ang bag-ong millennium, nagkadaghan ang mga panagna sa mga mantalaan, mga magazines, mga balita sa radio og television, sa internet ug uban pa. “Beware of 1999!” “Paglikay sa tuig 1999”, matud pa sa usa ka Balita. Ang katawhan nabalisa, nahadlok. Apan kining tanan dili man bag-o. Kay sa pagsingabot usab sa tuig 1000, ang ekonomiya sa Europa nadaut, kini tungod kay ang mga trabahador mihunong sa pagtrabaho kay nangadto sa kabukiran, sa mga hataas nga luna, nagsanina sa hataas nga puting sanina, alang sa katapusang pag-abot ni Cristo. Wala gayud kita makatuon sa nangagi.

Daghan ang nagpadayon sa paghisgot niini sa tuig 2000 ug magpadayon pa kini samtang ania pa ang kalibutan. Naapil pa gani ang mga pulong nga makuyaw ang 13 sa Biernes. Kuno kining adlawa ug petsaha, adunay dautang mahitabo kon gamiton nato kini sa usa ka kasaulogan. Agig pagpasabot, ang usa pari miingon nga balaanon kini nga adlaw ug petsa, kay ang Biernes, mao ang adlaw sa paghatag ni Jesus sa iyang kinabuhi aron kita maluwas, ug ang uno diha sa trese nagkahulugan og usa ka Dios og ang tres nagkahulugan og tulo ka persona. Kay anaa ang usa ka Balaang Trinidad, busa kini nga numero ug adlaw, balaan kaayo, ug angayang gamiton sa mga kasaulogan.

Sa tuig 1999 mga 35 ka mga panagna ang migula mahitungod sa katapusan sa Kalibutan ug dugang pa niana ang listahan nga panagna sa tuig 2000. Apan hangtud karon, wala pa’y nahitabo, apan ang mga panagna nagpadayon. Diha bitaw sa Internet daghan na nga mga lista niini hangtud sa tuig 2040!

Nganong dili man nato kining mga panagna tuohan? (Ipadayon sa sunod)

(Sr. Rica Dalaguit)

Post Your Thoughts