Batang Jesus Kuguson ug Sangpiton Ta!

(Solemnidad ni Maria isip ang inahan sa Diyos; Holy Mass at San Pedro Cathedral December 31, 2017, 9:30pm)

Sama ni Maria ang atong Arsobispo Romulo G. Valles, D.D. miingon nga atong kuguson ang batang Jesus, atong Manluluwas. Sa unang adlaw sa Enero gipasidunggan sa simbahan ang mahal nga birhen isip inahan sa Diyos ug kabahin kini sa malipayong spirito sa pagkatawo sa atong manunubos, “Bearer of God..of Jesus,” mao kini ang giingon sa atong Arsobispo. Si Maria sumala pa, “keeps the child Jesus close to herself.”

Human siyang matawo sa pasko siya gihinganlan ug Jesus, ang Manluluwas ug sa kasulatan pa kung atong sangpiton ang iyang ngalan hatagan kita sa bendisyon ug grasya, “indeed diay gayud nabulahan kita, puno kita sa bendisyon sayon na ang pagsangpit sa ngalan sa Diyos.” Mas sayon sa atong mga ngabil ang pakighinabi sa Diyos ug pagpangayo, mao kanay tuyo nga naghisgot sa madagayaon.

Overflowing blessing from the Lord.
Ug siya nagpadayon nga tungod niini ‘time has never been the same’ tungod kay kaniadto way klaro, aimlessly, unsay atong ugma, unsay atong palad, dili klaro. Tungod kay karon dili na kita mahadlok kung unsa ang ihatag kanato nga kalisud. Like Mary, we too nagakugos sa bata nga Hesus, nga mao ang kahayag sa katawhan ug ang kahayag sa kalibutan.

Iyang giingnan ang katawhan nga hinaut matawo si Jesus sa kasingkasing sa matag-usa, “Kining tanan nagtudlo kanato nga magmalaumon sama sa mahal nga Birhen tungod kay mahimo na mang magpakatawo si Jesus diha sa atong kasingkasing, ang atong tagsatagsa ka kinabuhi mamahimong bag-ong Bethlehem. Ang atong tagsatagsang kasingkasing mamahimong bag-ong pasungan si Jesus gipakita kanato sa paghandum. Si Jesus nga natawo sa Bethlehem, is the same Jesus nga nagtinguha nga matawo sa atong tagsatagsang kinabuhi. Puno kita sa paglaum ug pagsalig ug pagtoo nga ang Diyos diay magauban kanato, makasangpit kita gayud. The other day puno ang kapilya ug evacuees, mga families nga wala pa makauli, two funerals biktima sa sunog sa NCCC Matina. Tinuod ba nga si Hesus kahayag sa kalibutan? storyahe lang ang Merry Merry Christmas. Gibati nako ang kaguol sa usa ka inahan who was a woman of faith nga miingon ‘Archbishop wala kami’y laing mahimo sa katapusan muingon lamang kami nga among ihalad ang among anak sa kamot sa Diyos,’ daghang kangitngit nga walay tubag.”

Ug sa katapusan miingon siya nga, “we know over and above our sufferings everything will be alright. Blessings will come and strength will come in our hearts and we can see a single light like the baby Jesus born in the darkness of Bethlehem. Ang Ginoo maghatag kanato’g bendisyon ug magauban kanato kanunay ug nindot nga ehemplo niini mao si Maria ang inahan sa Diyos. Only one single light in the form of a baby boy kaluwasan, ang iyang kahayag ug grasya would take eyes of faith that Jesus our Lord and Savior is always close to our hearts and selves.”

Post Your Thoughts