Unsa may suhol nga mapaabot ko?

Ikalima nga Domingo sa Ordinaryong Panahon
Job 7:1-4, 6-7/ Sal. 147:1-6/ 1 Cor. 9:16-19, 22-23/ Mk. 1:29-39

Niining kinabuhia, nabati mo ba nga ikaw napugos sa pagtrabaho o napugos sa pag-alagad sama sa usa ka sundalo? Sama ka ba sa usa ka ulipon nga nangandoy sa landong o sama sa mamumuo nga nagpaabot sa iyang sweldo?

Kung kini imong gibati, sama kang Job sa unang pagbasa, iampo sa Ginoo nga ang imong kinabuhi lumalabay lamang sama sa huyohoy sa hangin, unya matapos ang imong kalipay. Ihalad ang tanan ngadto sa Dios.

Inay nga ikaw mobati sa kasakit, batoni, sama ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ang pagpaubos isip gitahasan sa Ginoo sa pagsangyaw, ug batoni usab ang kalipay isip gitawag sa pag-alagad kaniya. Sama ni San Pablo, wala kay katungod sa pagpasigarbo kay gisugo ka lamang sa pagwali. Alaot ka kung dili ka magsangyaw sa Maayong Balita. Wala kay bayad nga mapaabot, kondili usa ka pribilihiyo ang tahas nga gisangon kanimo sa pagwali aron makakabig ka sa uban.

Mao kini ang gihimo ni Hesus. Miadto dayon siya sa balay ni Simon aron pag-ayo sa gihilantan nga ugangang babaye ni Simon. Giayo usab niya ang tanang mga masakiton ug giyawaaan nga miduol kaniya. Nag-ampo siya kanunay diha sa mamingaw nga mga dapit ug milibot sa tanang mga lungsod aron pagsangyaw sa Maayong Balita ug pagpagula sa mga yawa gikan sa mga giyawaan.

Igsuon, kung makita mo lamang ang plano sa Ginoo taliwala sa imong mga pag-antus ug kalisud, mogaan ang imong panglantaw sa hagit matag adlaw. Kung makita mo lamang diha sa imong kanunay nga pag-ampo ang kamot sa Dios nga nagpili kanimo sa pagsangyaw pinaagi sa pagkamatinud-anon sa mga responsibilidad nga imong nadawat diha sa pag-atiman sa imong pamilya o sa pagbuhat nga puno sa kalipay sa imong trabaho, mabati nimo ang grasya o panalangin sa Ginoo. Busa, batia ang pribilihiyo sa tahas sa pagsangyaw. Ayaw na pagpaabot ug suhol.

Post Your Thoughts