Ang Paghikap nga Makaalim

Ang unang nakatandog sa akong pagpamalandong ning panghitabo sa pag-ayo ni Jesus sa Sanlahon, mao ang buhat-paglikay sa sanlahon ngadto sa ubang tawo, ilabi na ang iyang gitahud nga si Jesus. Alang kaniya ang iyang ikatagbo dili mahimong hugaw sa mga mata sa katawhan tungod kay ang balaod nagdili man kanila sa paghikap sa mga adunay sakit nga ingon. Ang kaayuhan sa uban ang iyang gipalabi kay sa iyang kaugalingong kaayuhan.

Ang tawong sanlaon, wala mohangyo nga siya hikapon, tungod kay nahibalo siya nga mahimo siyang hinungdan sa pagkahugaw sa mga tawong mohikap kaniya. Miingon lamang siya, “Kon buot nimo, makahinlo ka kanako.” Apan gihikap siya ni Jesus, agig pagpakita sa iyang kalooy og kalolot. “Rachamim” nga mao ang pulong sa Hebreo nagkahulugan sa kalolot, nga nahisama sa pulong nga ang gamut-pulong mao ang ‘sabakan’ (rechem). Usa ka malumong pagbati nga naghiusa sa inahan ug sa anak nga anaa sa sabakan. Kini nga pagbati nagkahulugan sa, pagpakiglambigit sa iyang nakatagbo. Ang matuod nga kalolot nagtulod kanato ngadto sa bisan pisikal nga kahiusa, sama nga ang inahan, mosapopu sa iyang anak diha sa iyang mga bukton. Bahin kang Jesus, mahimo man nga iyang ayohon ang sanlahon pinaagi sa pulong lamang diin adunay distansya, apan gihikap niya kini, tungod kay buot niyang maalim ang halawom nga samad sa pag-inusara, kay wala may makigsandurot sa mga sanlahon, ang pagkahalayo niya sa iyang pamilya ug sa katilingban. Pinaagi lamang sa paghikap ni Jesus ngadto sa sanlahon, siya mahimong maalim sa kinatibuk-ang paagi. Unsa may maktulo nato ning atong nabasahan: Una sa tanan ang paghunahuna sa kaayuhan sa uban kay sa atong kaugalingong kaayuhan. Ikaduha mao ang pagtulun-an nga gibuhat ni Jesus, mao ang pagpakita sa iyang kalolot og kalooy pinaagi sa paghikap sa masakiton. Makahimo na kita karon nga magpakita ug kalooy niadtong mga tawo nga nakasilo, o nakasakit kanato. Ikatulo mao ang pagbisita sa atong mga higala, hinigugma ug mga paryente nga adunay sakit, aron pahalipayan sila ug ubanan nato sa pag-ampo diha sa ilang mga balay o balay paayuhan.

Post Your Thoughts